Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 125
W KRAKOWIE
DZIECI MŁODSZE (3 LATKI)


6:00 – 8:00
Schodzenie się dzieci;
• zabawy w/g. inwencji dzieci w kącikach tematycznych,
• praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,
• praca z dzieckiem zdolnym,
• zabawy ruchowe z prawidłami lub ćwiczenia poranne.

8:00 – 13:00
Czas na realizacje 5- ciu bezpłatnych godzin nauczania, wychowania i opieki,
• realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia organizowane z całą grupą w celu rozwijania umiejętności i wzbogacania wiadomości dzieci.
• zabawy tematyczne inspirowane treścią zajęć,
• zabawy ruchowe i dydaktyczne z prawidłami,
• zabawy ruchowe ze śpiewem.

8:00- 8:30
Śniadanie
• zabiegi higieniczne w łazience;
• podczas spożywania posiłku wdrażanie do samodzielnego, estetycznego jedzenia i właściwego zachowania się przy stole.

9:50 – 10:30
Spacer z celem dydaktycznym lub rekreacyjnym,
• prowadzenie obserwacji przyrodniczych
• udział w zabawach i grach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym z użyciem przyborów sportowych
• wdrażanie dzieci do bezpiecznego poruszania się po chodnikach, ulicy,
• w trakcie przygotowania do spaceru rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności w zakresie ubierania się stosowanie do warunków atmosferycznych.
• w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy dowolne w sali w kącikach zainteresowań.

10:30- 11:00
Drugie śniadanie
• zabiegi higieniczne w łazience;

11:00 – 13:00
Odpoczynek- leżakowanie
• słuchanie muzyki relaksacyjnej,
• słuchanie bajek

13:00- 13:30
Przygotowanie do obiadu,
• wdrażanie do samodzielnego ubierania odzieży,
• czynności higieniczne w łazience,

13:30 – 14:00
Obiad
• spożywanie posiłku,
• wdrażanie do zdrowego odżywiania się poprzez systematyczne rozmowy na temat codziennego jadłospisu.

14:00 – 17:00
Rozchodzenie się dzieci
• zabawy swobodne wg pomysłów i upodobań dzieci,
• zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci z języka angielskiego, tańca towarzyskiego opłacanych z tzw. dotacji oświatowej
• zabawy i gry dydaktyczne utrwalające wiadomości z zadań edukacyjnych
• praca indywidualna z dzieckiem lub z małym zespołem w celu rozwijania zdolności, zainteresowań lub w celu wyrównania deficytów rozwojowych
• prace porządkowe w kącikach z zabawkamiRamowy rozkład dnia Dzieci starsze
600- 8 00-schodzenie się dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• zabawy dydaktyczne indywidualne lub w małych zespołach;
• praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, korekcyjnym i stymulacyjno-kompensacyjnym;
• zabawy ruchowe z prawidłami lub ćwiczenia poranne.

8 00- 8 30- śniadanie;
• przygotowanie do posiłku,
• zabiegi higieniczne w łazience.
• podczas śniadania utrwalenie nawyków zdrowego i kulturalnego spożywania posiłku;
• kształtowanie nawyku mycia zębów po jedzeniu.

8 00- 13 00- czas na realizację 5-ciu bezpłatnych godzin nauczania, wychowania
i opieki;
• zorganizowane zajęcia dydaktyczno- wychowawcze,
• zabawy ruchowe z prawidłami,
• zabawy ruchowe ze śpiewem,
• zajęcia plastyczno- techniczne,
• religia

10 30- 11 00- II śniadanie;
• przygotowanie i spożywanie.

11 00- 13 30- spacer z celem dydaktycznym lub rekreacyjnym,
• obserwacje przyrodnicze;
• zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego.
• w przypadku niesprzyjającej aury gry i zabawy w kącikach zainteresowań
w sali.
• przygotowanie do obiadu, zabiegi pielęgnacyjne w łazience.

13 30- 14 00- obiad;
• przygotowanie i spożywanie posiłku,
• pełnienie dyżurów przy stolikach- nakrywanie i sprzątanie;
• prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

14 00- 14 30- odpoczynek, relaks i wyciszenie;
• opowiadanie lub czytanie bajek, dziecięcej literatury,
• słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14 30- 17 00- zajęcia dodatkowe opłacane z dotacji z budżetu państwa;
• swobodne zabawy według pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne;
• praca korekcyjna, wyrównawcza, stymulująca, słownikowa oraz obserwacyjna nauczyciela z dziećmi,
• gry dydaktyczne w małym zespole dzieci;
• zabawy w kącikach według wyboru dzieci,
• praca z dzieckiem zdolnym;
• rozchodzenie się dzieci do domu.

Przedszkolowo.pl logo