OPŁATY

- Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
- Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
§ 3 ust. 1 pkt 2 Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:
1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych.
Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 14 każdego miesiąca.

- Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.
- Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
- Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.
- Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

- Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.
Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci.

3 posiłki (100 %)-9,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad)
2 posiłki (75%)- 6,75 zł (II śniadanie, obiad)
2 posiłki (50%)- 4,50 zł (I śniadanie, II śniadanie)
1 posiłek (50%) -4,50 zł (obiad)
1 posiłek (25%)- 2,25 zł (I śniadanie lub II śniadanie)


Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Opłaty za korzystanie z przedszkola płatne są do 14 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc. na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Samorządowe Przedszkole nr 125
os.Tysiąclecia 12
31-605 Kraków

Nr konta w Baku PKO BP: 51102028920000580205904505

Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)


W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należności zgodną z warunkami umowy.

*podstawa prawna:
Uchwała nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków


USTAWA z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)
Przedszkolowo.pl logo