Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY
Samorządowego Przedszkola nr 125w Krakowie


Przedszkole jest publiczna placówką oświatową i koncepcja pracy oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie progumowej wychowania przedszkolnego.

"Już od najwcześniejszych chwil życia dziecko dąży do zrozumienia świata (...)
Ma własne cele i intencje: chce działać.Dzieci, nawet zupełnie małe, nie pozwalają by je biernie prowadzić: wykazująaktywność w inwencji i odkrywczości."
M. Donaldson

Implikacje wynikające z tez M. Donaldson, są dla nas podstawą do pracy z dziećmi
Kształcenie przedszkolne widzimy jako pielęgnację spontanicznego rozwoju dzieci i wyzwalanie wszechstronnej aktywności, ze szczególnym uwzględnieniem stymulowania twórczej aktywności wychowanków. Tworzymy przedszkole proponujące, stwarzające sytuację i okazję edukacyjną dającą każdemu dziecku sposobność wyboru, spośród wielu dróg odkrywania i poznawania, tych, które odpowiadają jego 'indywidualnym potrzebom. Zadania związane z kształceniem i wychowaniem opieramy na twórczych i aktywnych metodach uwzględniających wszechstronny rozwój dziecka, korzystamy ze sprawdzonych idei i myśli pedagogicznych, a nasze główne założenie programowe powtarzamy za wielkim pedagogiem , M Montessori:

"Wyzwalanie potencjalnych możliwości dziecka w zakresie samonauczania,
samorozwoju w pewnym , przygotowanym po temu środowisku"

Cele główne:
I. Organizowanie sytuacji zachęcających dziecko do poznawanie światn, służenie pomocą w porządkowaniu wiadomoki w trakcie bezpośrednich kontaktów z przyrodą, sztuką i środowiSkiem społecznym.
2.Rozwijanie obrazu świata wspólnie z dzieckiem — kształtowanie umiejętności i kompetencji poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych, w których dziecko ma możliwość działania, przekształcania, odkrywania i przeżywania.
3.Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidulnyin tempem— diagnozowanie, wspomaganie dzieci zdolnych i wykazujących dysharmonie rozwojowe.
4.Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania we wzajemnych relacjach dziecko — dziecko, dziecko — dorosły.
5.Wzmacnianie poczucia własnej wartości ( odporność emocjonalna, zaradność, wiara we własne możliwości, samodzielność, kreatywność, umiejętność współdziałania w zespole )
6.Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań wychowawczych.

Zasady pracy:
Przedszkole realizuje obowiązujące treści programowe wykorzystując metody aktywne, problemowe, twórcze i metody tradycyjne oparte na obrazie , rozmowie i formach zadaniowych (przygotowanie do obowiązków ucznia).
Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności— zabawę.
Techniki i formy będące podstawą organizacji pracy nauczyciela uwzględniają wszechstronny rozwój dziecka, we wszystkich sferach.
Metody wykorzystywane w codziennej pracy:
-metoda prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej — dziecięca matematyka,
-propozycje M. Kielar-Turskiej w zakresie stymulowania rozwoju procesów poznawczych „Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata",
- pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - edukacja „compatibilna" Susan Kowalik — uwzględnienie sensorycznych preferencji i Możliwości dziecka,
-gimnastyka mózgu Paula Dennisona,
- opowieść ruchowa,
- technik parateatralne, drama,
-bajkoterapia, relaksacja.

Nauczyciele realizują program adaptacyjny, program wychowawczy, program profilaktyki, oraz programy własne : „Zaczarowany świat papieru" (techniki orgiami )
„Stymulowanie mowy dziecka"

Kryteria sukcesu — wychowanek naszego przedszkola jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, osiągnął gotowość psychomotoryczną, słownikowo- pojęciową. i emocjonalno-motywacyjną.
WYKAZUJE:
- pozytywną motywację do nauki i wysiłku intelektualnego,
- samodzielność i zaradność w rozwiązywaniu problemów,
- umiejętność koncentracji, wytrwałość w dążeniu do celu,
POSIADA:
- umiejętności gwarantujące sukces w nauce czytania i pisania,
-podstawową wiedzę o świecie,
- zdolność komunikowania się w zrozumiały sposób,
POTRAFI:
- współpracować z grupą i nauczycielem,
-opanować negatywne emocje,
ZNA I ROZUMIE:
- swoje prawa i prawa innych ludzi (szacunek, tolerancja),
-zasady kulturalnego współżycia i postępowania,
-zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska,
-symbole narodowe i kulturę własnego regionu,
NIE OBAWIA SIĘ
-występować publicznie,
- wykazywać inicjatywę w rozwiązywaniu wspólnych zadań i działaniu,
- mówić głośno o swoich sukcesach, osiągnięciach i pomysłach,
- wyrażania swoich uczuć.
Przedszkolowo.pl logo