Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Gr I TYGRYSKI

TEMATYKA:

1. Przyszła do nas wiosna
2. Zwierzęta w ogrodzie i w lesie
3. Już Wielkanoc


POPRZEZ WDRAŻANIE I REALIZACJE TEMATÓW BĘDZIEMY :

• Rozwijać zainteresowanie zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
• Poznawać zwiastuny wiosny: rośliny, owady, przylatujące ptaki.
• Rozwijać postawy mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego.
• Rozwijać dziecięcą ekspresję plastyczną.
• Rozwijać małą i dużą motorykę, percepcję wzrokową, słuchową.
• Rozwijać operacje matematyczne: klasyfikowanie, przeliczanie w zakresie czterech i więcej.
• Posługiwać się liczebnikami głównymi :jeden, dwa, trzy, cztery.
• Rozwijać umuzykalnienie.
• Poznawać zwierzęta hodowlane na wsi i w domu , sposoby ich poruszania się, odżywiania, nazwy ich miejsc zamieszkania .
• Pogłębiać zainteresowania książką jako źródłem wiedzy.
• Nabywać umiejętność kształtowania swobodnych wypowiedzi i prowadzenia rozmowy.
• Rozumieć konieczność jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia.
• Poznawać tradycje związane ze świętami wielkanocnymi.
• Zachęcać do czynnego udziału w przygotowaniu do świąt.
• Upieczemy i ozdobimy świąteczne ciasteczka.
• Rozwijać mowę, myślenie, dokonywać prób poprawnego budowania zdań oraz języka czynnego dzieci.

Grupa II Kotki


1. Nadeszła wiosna
2. Jak należy dbać o swoje zdrowie i swoich najbliższych
3. Święta Wielkanocne


Poprzez realizację tematów będziemy:

- dostarczać dzieciom wiadomości o zwia¬stunach wiosny, np. kwitnące wierzby i leszczyny, pojawianie się pąków na drzewach i krzewach, o zwyczajach życia ptaków wiosną ( powroty, budowanie gniazd), pierwszych wiosennych kwiatach: krokusach, przebiśniegach, sasankach oraz zwracać uwagę na zawarte w nich piękno, rozwijać i kształtować postawy mające na celu ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego,

- przekazywać z literatury dziecięcej oraz z treści dostępnych z Internetu o ważności zdrowego odżywiania, częstego ruchu i prawidłowego ubierania się, dbania o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała oraz rąk w odpowiedni sposób.

- w dostępny sposób dla dzieci będziemy kultywować tradycje, zwyczaje rodzinne związane ze Świętami Wielkanocnymi.

Realizacja obszarów Podstawy Programowej poprzez wymienione tematy kompleksowe w dalszym ciągu pozwoli dzieciom na: rozwijanie, doskonalenie i utrwalanie:
- dużej motoryki, sprawności i wytrzymałości fizycznej, rozwijaniu samodzielności, planowaniu, realizowaniu własnych pomysłów, konstruowaniu i tworzeniu prostych kolekcji, wyobraźni przestrzennej oraz inwencji twórczej,
- doskonaleniu i utrwalaniu ćwiczeń artykulacyjnych, słuchu fonematycznego, ćwiczeń grafomotorycznych, ćwiczeń w prawidłowym budowaniu zdań, ćwiczeń matematycznych oraz zachęcaniu do wyzwalania własnej aktywności i kreatywności oraz logicznego myślenia.
- rozwijaniu mowy, zwiększaniu zasobu słownika czynnego i biernego, pamięci twórczej.
- umiejętności matematycznych: w dodawaniu na konkretach, klasyfikowaniu , porównywaniu liczebności.GRUPA III ,, JEŻYKI’’.(4-5 latki).

Nasze wiodące tematy:
< ZJAWISKA PRZYRODNICZE WIOSNĄ,
< DBAMY O SWOJE ZDROWIE I NAJBLIŻSZYCH,
< TRADYCJE, OBRZĘDY, ZWYCZAJE WIELKIEJ NOCY.


poprzez realizacje tematów będziemy:

*dostarczać dzieciom wiadomości o zjawiskach przyrodniczych nowej pory roku – Wiosny, zwyczajach ptaków przylatujących do Polski oraz tych, które na stałe zamieszkują na terenie naszego kraju, charakterystycznych kwiatach, które można wyłącznie zobaczyć w okresie pierwszej pory roku, zachęcać do rozwijania postaw mających na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego przyrodniczego.
*przekazywać z literatury dziecięcej oraz treści dostępnych w internecie mówiących o: ważności zdrowego odżywiania, częstego ruchu i prawidłowego ubierania się w zależności do pory roku, dbania o codzienną higienę własną oraz przedmiotów i pomieszczeń z którymi dzieci obcują i w których przebywają, zachęcać do regularnego rytmu dnia, tak ważnego dla zdrowia każdego dziecka,
*przekazywać poprzez różne metody, formy i treści w dostępny sposób dla dzieci o tradycjach , zwyczajach i obrzędach wielkanocnych.
Realizacja obszarów Podstawy Programowej poprzez wymienione tematy kompleksowe (scenariusze zabaw i zajęć)w dalszym ciągu pozwoli dzieciom na: rozwijanie, doskonalenie i utrwalanie:
*umiejętności manualnych takich jak: wycinanie, lepienie, malowanie, rysowanie, wydzieranie, rozwijanie małej motoryki, percepcji wzrokowo- ruchowej, wzrokowo- słuchowej, spostrzegawczości wzrokowej, koncentracji uwagi, ćwiczeniu cierpliwości w wykonywaniu zadań,
*doskonaleniu dużej motoryki, sprawności i wytrzymałości fizycznej, rozwijaniu samodzielności, planowania, realizowania własnych pomysłów, konstruowania i tworzenia prostych kolekcji, wyobraźni przestrzennej oraz inwencji twórczej,
*rozwijaniu mowy, zwiększaniu zasobu słownika czynnego i biernego, pamięci twórczej i odtwórczej, doskonaleniu umiejętności matematycznych takich jak: dodawanie i odejmowanie na konkretach, klasyfikowaniu na konkretach, porównywaniu liczebności,
*doskonaleniu i utrwalaniu ćwiczeń artykulacyjnych, słuchu fonematycznego, rozwijaniu mowy, zwiększaniu słownika biernego i czynnego dzieci, sprawności oka i ręki podczas wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, ćwiczeń w prawidłowym budowaniu zdań, ćwiczeń matematycznych oraz zachęcaniu do wyzwalania własnej aktywności i kreatywności oraz rozwijaniu logicznego myślenia, w tym inteligencji muzyczno– ruchowej.

Grupa IV Krasnoludki

1.Witaj wiosno
2.Zwierzęta na wiejskim podwórku
3.Wielkanoc

POPRZEZ REALIZACJĘ TEMATÓW BĘDZIEMY:
• Klasyfikować oznaki wiosny,
• Poznawać sposoby odżywiania się zwierząt,
• Wyjaśniać znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi,
• Poznawać tradycję wykonywania palm wielkanocnych;
• doskonalić umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;
• poznawać tradycję ozdabiania jaj;
• doskonalić motorykę małą;
• utrwalać nazwy i symbolikę elementów święconki;
• porządkować wiedzę na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
• Rozwijać umiejętność liczenia,
• Rozwijać umiejętności słuchania i wypowiadania się,
• Rozwijać mowę i myślenie,
• Rozwijać sprawność fizyczną.

GRUPA V - Wesołe Misie
WITAMY WIOSNĘ
~wykorzystamy wybrany utwór literatury pięknej do budzenia wrażliwości dzieci na piękno przyrody, wzbogacenia słownictwa, kształtowania umiejętności wypowiadania się na dany temat
~poznamy wybrane ptaki zwiastujące nadejście wiosny, ich wygląd, zwyczaje, głosy
~rozwiążemy zagadki słowne o ptakach
~wykonamy pracę plastyczną techniką orgiami, poćwiczymy umiejętność wycinania po liniach i składania wg wzoru
~rozwiążemy krzyżówkę dotyczącą nowej pory roku
~utrwalimy umiejętność rozpoznawania poznanych liter i wyszukiwania wyrazów w rozsypance literowej
~ wprowadzimy literę F – pisaną i drukowaną, małą i wielką, odszukamy ją w wyrazach, prostych tekstach
~wyszukamy obrazki, przedmioty, wyrazy rozpoczynające się na poznaną literę
~wykonamy sensoryczną literę F poprzez wyklejanie jej konturu
~wykonamy ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające pracę ręki
~utrwalimy pojęcia matematyczne poprzez rozwiązywanie prostych zadań tekstowych

Z WIZYTĄ W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM
~wzbogacimy wiedzę o zwierzętach hodowanych w gospodarstwie wiejskim
~utrwalimy nazwy zwierząt dorosłych i młodych oraz cechy charakterystyczne ich wyglądu
~porozmawiamy o celu hodowania zwierząt przez ludzi oraz pracy rolnika i hodowcy
~będziemy rozwiązywać zagadki słowne i obrazkowe związane z omawianą tematyką
~przeprowadzimy zabawy i ćwiczenia ortofoniczne (Np naśladowanie głosów zwierząt w oparciu o treść wierszy, rymowanek)
~wykonamy makietę gospodarstwa wiejskiego z wykorzystaniem figurek zwierząt oraz dostępnych materiałów plastycznych i konstrukcyjnych
~poznamy literę Z – pisaną i drukowaną, małą i wielką, odszukamy ją w wyrazach do globalnego czytania
~utrwalimy poznane litery poprzez łączenie ich w proste wyrazy
~wykonamy ćwiczenia grafomotoryczne związane z literą Z
~poznamy liczbę 10 i jej zapis cyfrowy, wprowadzimy pojęcia : liczba jednocyfrowa i liczba dwucyfrowa
~utrwalimy pojęcia matematyczne: przeliczanie elementów, porządkowanie zbiorów od najmniejszej liczby elementów do największej, łączenie zbiorów z odpowiednią liczbą

WIELKANOC
~utrwalimy wiadomości dotyczące tradycji i symboli związanych z Wielkanocą
~porozmawiamy o zwyczajach świątecznych kultywowanych w domach rodzinnych dzieci, zwrócimy uwagę na budowanie poprawnych i dłuższych wypowiedzi na podany temat
~ rozwiniemy sprawność manualną i inwencję twórczą poprzez wykonanie dekoracji świątecznych
~wykonamy ćwiczenia grafomotoryczne ( kontynuowanie wzorów, dorysowywanie brakujących elementów, pisanie po śladzie)
~poznamy literę H – pisaną i drukowaną, małą i wielką
~poćwiczymy umiejętność analizy słuchowej słów z głoską „h” ( podział na sylaby i głoski)
~usprawnimy narządy mowy poprzez zabawy i ćwiczenia logopedyczne
~udoskonalimy percepcję wzrokową na materiale literowym ( zabawy literami, wyrazami, zdaniami)
~utrwalimy pojęcia matematyczne ( umiejętność dodawania i odejmowania, porównywanie liczebności zbiorów)


Grupa VI – Myszki

Witaj, wiosno!


• Kontynuowanie rozmów o wiosennych zmianach w przyrodzie, o rozkwitających pączkach, powracających ptakach.
• Doskonalenie umiejętności przeliczania (liczebniki główne i porządkowe)
• Promowanie zasad zdrowego trybu życia
• Utrwalanie kształtu poznanych liter
1. Wiosenne pączki
2. Witamy powracające ptaki
3. Zdrowie na wiosnę

W codziennych sytuacjach warto kontynuować z dzieckiem utrwalanie nazw ptaków i roślin będących zwiastunami wiosny. Aby ćwiczyć dodawanie w zakresie do 10, warto przeliczać przedmioty codziennego użytku. Podczas posiłków można również utrwalać znajomość produktów spożywczych bogatych w witaminy.

Zwierzęta na wiejskim podwórku

• Uporządkowanie informacji dotyczących pracy w gospodarstwie
• Poznanie litery: Ł ł – analiza i synteza głosek w wyrazie
• Zdobywanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt – doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych
1. W gospodarstwie
2. Domy zwierząt
3. Odgłosy wiejskiego podwórka
4. Ale jaja!
5. Skąd się bierze ser? ...

Aby utrwalić w domu wiadomości o zwierzętach gospodarczych można przeglądać wspólnie
z dziećmi albumy, książki i filmy związane z tematyką rolniczą. Prosimy zachęcać dzieci do czytania prostych tekstów. W codziennych sytuacjach można ćwiczyć dodawanie elementów w zakresie 10.

Wielkanoc

• rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów.
• zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą,
• zachęcanie do podtrzymania tradycji świątecznych
1. Przygotowania do świąt
2. Wielkanocne tradycje
3. Wielkanocny koszyczek
4. Na świątecznym stole
5. Pisanki, kraszanki, malowane jaja

W czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych można utrwalać z dziećmi wszystkie informacje związane z tradycją Świąt Wielkanocnych. Wspólne malowanie pisanek, przygotowywanie wielkanocnych smakołyków umożliwi dziecku zdobycie cennych doświadczeń. I można wszystko przeliczać, określać czego jest mniej, więcej a czego tyle samo.
Przedszkolowo.pl logo