REKRUTACJA

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 125 im. Jana Marcina Szancera w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wnioski przyjmowane będą w kancelarii przedszkola w następujących godzinach :
wtorek: 7:30 – 15:00
środa: 7:30 – 14:00
czwartek: 15:30 - 17:00
piątek: 7:30 – 14:00


ZASADY REKRUTACJI
  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2020/21 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico http://krakow.formico.pl
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).
  3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
  4. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.


Terminarz rekrutacji:
2- 31 marca 2020 r. – Szanowni Rodzice!!!
W okresie od 16 do 25 marca 2020 r. przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00
bez przyjmowania stron.
We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
12-6482610, 660574335, przedszkolenr125@interia.pl

Z uwagi na wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, informujemy, że zmianie ulegają forma i godziny przyjęć wniosków rekrutacyjnych.
Można je składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 do specjalnie do tego celu przygotowanej skrzynki, która znajduje się w przedsionku przedszkola. Wnioski prosimy składać w podpisanej, zaklejonej kopercie.

lub

Podpisane wnioski można przesyłać na adres mailowy do przedszkola (przedszkolenr125@interia.pl) w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.
Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla Państwa. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.


Do 1 kwietnia 2020r - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
24 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.
27 kwietnia – 8 maja 2020 r. – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.
11 maja 2020 r. godz. 12.00 – Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:
5 maja – 2 czerwca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola (jedynie w formie papierowej)
25 maja -03 czerwca - weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
17 czerwca godz. 9:00 - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18 czerwca -25 czerwca - potwierdzanie woli przyjęcia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu
26 czerwca godz. 9:00 - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc


Jednocześnie informujemy, że w celu ograniczenia wizyt w przychodniach, zgodnie z rekomendacją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz zaleceniem Wojewody Małopolskiego, możliwym jest załączenie do wniosku ksero strony z informacjami o wykonanych szczepieniach z książeczki szczepień lub oświadczenia rodziców o szczepieniu dziecka, jako dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium dotyczącego szczepienia.


Zasady rekrutacji:
https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.103862853.471024422.1581975345-577674182.1467803985
http://krakow.formico.plZapraszamy wszystkich przyszłych przedszkolaków wraz z Rodzicami

na „Dzień otwarty” w naszym przedszkolu!
Czekamy na Was 7 marca 2020 (sobota) o godz. 10:00 planowane zakończenie około 13.00

W programie:
10.00 - powitanie gości oraz swobodne zabawy,
10.30 -zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone przez nauczycieli,
11.00 -spotkanie organizacyjno – informacyjne dyrekcji z rodzicami,
12.30 -zwiedzanie przedszkola,

Przyjdź, zobacz, pobaw się z nami.
Wybierz nasze przedszkole!


W tym dniu będziecie mogli Państwo złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Uprzejmie prosimy o zabranie obuwia na zmianę.


Przedszkolowo.pl logo